Srdečně vítejte!

Svobodný stát Bavorsko je jedna ze 16-ti spolkových zemí Spolkové republiky Německo.

Bavorsko je největší a nejstarší spolková země v Německu. Kulturní dědictví Bavorska se svou historií starou více než tisíc let je i dnes velmi živé a jeho vliv se odráží jak na spolkové zemi samotné tak i na jejích obyvatelích. Podoba Bavorska je nezaměnitelná, zároveň však i pevně zakotvená v historii a
v kultuře Německa i celé Evropy.

Každá německá spolková země je zodpovědná za utváření své samosprávné vzdělávací politiky a její uvedení do praxe. Každoročně prováděné porovnávací studie pravidelně dokládají, že má Bavorsko jeden z nejlepších vzdělávacích systémů v Německu.

Bavorský školský systém

Bavorský školský systém

Bavorsko má propojený a flexibilní školský systém. Každému dítěti se nabízí mnoho cest, kterými se může ubírat jeho školní vzdělávání: 13 druhů škol s rozdílným zaměřením, různými požadavky, cíli a rychlostmi.

V Bavorsku existuje více než 6.100 škol. Člení se na všeobecně vzdělávací školy, odborné školy a školy pro vzdělávání dospělých. Jestliže hledáte ve svém okolí vhodnou školu, lze doporučit vyhledávání v Bavorské databance škol.

Všechny školy v Bavorsku nabízí více možností, jak dosáhnout školního vzdělání. Zásadně platí: každým dosaženým vzděláním se otevírá cesta k nejbližšímu dalšímu vzdělávacímu cíli. Dle principu propojenosti umožňuje každá navazující škola dokončení středního vzdělání. První volba školy po prvním stupni základní školy proto neznamená žádné konečné rozhodnutí o školní dráze dítěte. Obecně by měli rodiče i žáci při svých rozhodnutích brát v potaz, že přechod mezi jednotlivými druhy škol je možný i později.

Rodiče vybírají společně s vyučujícími idividuálně přizpůsobenou dráhu vzdělávání pro své dítě. Jejich rozhodnutí se přitom řídí podle
• aktuální výkonnosti svého dítěte,
• požadovaného profilu daného druhu školy a
• osobních cílů.

Učitelé prvního stupně základní školy poskytují rodičům při jejich rozhodování intenzivní poradenství a podporu, stejně tak pomáhají vyučující prvního stupně základních škol na reálných školách a gymnáziích zorientovat se v procesu přestupu z jedné školy na druhou. Kromě toho jsou při volbě vzdělávácí dráhy nápomocni učitelé – poradci, školní psychologové a státní školská poradenská pracoviště.

Poradenství a podpora se začíná poskytovat již během předškolního věku dítěte. První stupeň základní školy je první společná škola pro všechny školáky. Po dokončení prvního stupně základní školy (ve čtvrtém ročníku) přestupují školáci na další školu, kterou si sami vybrali, tzn. buď na střední školu (pokračování na škole s orientací na budoucí povolání), na reálnou školu (pokračování na škole se všeobecným vzděláváním a praktickou výchovou) nebo na gymnázium ( pokračování n a š kole s p řípravou n a vysokoškolské studium). V sedmém ročníku mohou žáci přejít také na hospodářskou školu (pokračování na škole s orientací na obchodnická povolání).

Každé dítě má možnost odpovídajícím způsobem přizpůsobit svou vzdělávací dráhu, pokud se jeho výkonnost v průběhu školního vzdělávání změní. Dokončením každé jednotlivé školy se otevírá cesta k nejbližšímu dalšímu cíli.

Po úspěšném dokončení střední školy mohou žáci zahájit odborné vzdělávání.

Po dosažení středního vzdělání se žákům otevírá mnoho dalších školních a odborných možností, například
• odborné vzdělávání
• přestup na pokračovací školu s odborným praktickým a odborným teoretickým vzděláváním (vyšší střední škola s odborným výcvikem [Fachoberschule „FOS“])
• nebo přestup na vyšší stupeň gymnázia.

Jako specializované vzdělávací pracoviště se zvláštní škola zaměřuje na děti a osoby ve věku mladé dospělosti se speciální potřebou podpory. Nabízí mnoho pedagogických podpůrných opatření v oblasti jazykové, vzdělávací, dále v oblasti emocionálního a sociálního rozvoje, rozvoje sluchu, vidu a fyzického,
motorického i duševního rozvoje.

Žáci všech druhů škol, kteří se delší dobu zdržují v nemocnici nebo tam musí být často stacionárně léčeni, navštěvují školy pro nemocné.

Vorlese-Funktion